TUHAKTITJUTAIT NAALAKTINIAKTUT

Kamisitkut tuhagumayut ilinit malguunik uktugumayut pihimayut, tunihimayait Nunavumi Nangminik Talasisitkut (NITV) ovalo Inuit TV Ilauyut. NITVkut ovalo ITNkut uktugumayut tunikhaitjutainik tamaat Kanatami kagitauyakuugutikhat ikayugutikhait ihumagiyainik Inuktut ukautait ingminiigutikhait ikayugutikhainik Uvagut TV ovalo Inuit TV. Tamamik hapkoa uktugumayut tunihimayut inikhimayumik hamani.

Tamamik, uktukhimayut ukaalakhimayut ihumagiyainik ikayugutikhait piniamata piyumayainik kungiaktitilutik atugutikhait tunilutit kungiaktakhainik kangukhilaaktaiik pikataluangitut nunalaat kihimi piyakhainik tunikhaitjutait ikpinagiyait havagiaganik ikayugutikhainik.

NAALAKTITINIAKTUT

Kanatami Naalautiligiyit-talavisiligit ovalo Hivatauyalikiyiit Kamisitkut (CRTC) naalaktiniaktut piliklutik  28mi June 2023 9:00mongakat ublaani Katimavianik, Ilangani 4, 140 Promenade du Portage, Gatineau, Quebecmi. Ilauyut apigilaaktut takuyaugumagumik inminik naalaktitititlugit, pilaagumik ilauyut ilaukatautjutikhainik anginit.

UKTUGUTIKHAIT PIHIMANIAKTUT

 1. NunavuMI Nangminik Talavisitkut Ilauyut
  Tamaat Kanatami
  Uktugutikhaa # 2021-0527-0

Uktugutikhait Nunavumi Nangminik Talavisitkut Ilauyut (NITV) ilauyumangitut Kanatami, Inuktut Ukautainik ikayugutikhainik Uvagut TV tuniltik tunikhaitjutikhainik ilaulutik kagitauyakut ikayugutikhait Kungiaktiligiyiit Tunikhaitjutait Munagiyut (BDUs) tamaat Kanatami, malikhugit titigaa 9(1)(h) Kungiaktiligiyiit Pikuyakyuat (Pikuyakyuat).

NITVkut manilungitut havakviit katimayiit ilauyut Inuit kungialiuktiit ayongitut.

Uktugutaani, NITVkut ukaalaktut Uvagut TV, autlaktihimayut 18mi January 2021, Kanatami talavisiligiyit ikayuktuut ikayuktut Inuit nunalaat kungiaktakhait hivulimi Inuktitut. NITVkut uklaalaktut TV tunilikpaktut ikpinagiyainik pikatangitumik tunivlutik pilihimatjutikhainik Inuit kihimi ilaupkailugit ovalo akhuuklugit kangikhitjutikhaiat kitkanit Inuit ovalo Kanatamiut.

Uktuktut ukaalakhimayut Uvagut TV kungialiulutik Inuit hanahimayainik nutakat kungiakhat, kungiakhat, ukaalagutait kungiat ovalo tuhagutikhait, inuuviviniit, Inuit kungialaaktait ovalo pivalialigiyiit.

Uktuktut ukaalakhimayut Uvagut TV aatjikutauyut Kanatami talavisiligiyiit ikayugutikhait tuniiyut akhut ilanganut Kanatamiut takulaitainik ikayugutikhait pitkukagumik kihimi pitkuhimayainit. Ihumagiyauyut tunilugit ikayugutikhait tunikhaitjutikhainik maliklugit titigaa 9(1)(h) Pikuyakyuat tunilaaktaanik manikhainik pipkaigumik amigailigutikhait Uvagut TV havaktiit ovalo havaagutikhait ovalo ikpigilugit pinahuaktainik ilanganut Kanatami hanahimayait, akilikhimayait Kanatamit pilihimatjutikhait, aviktukhimayut ilauyut ovalo hanalaaktumik havaakhainik.

Uktukhimayut ukaktut ikayugutikhait ublumi pilaaktainik ilauyut Shawkut Talavisiligiyiit angilgaminut kungmuuhimayunit kungiaktiligiyiit BDU tamaat Kanatami ovalo mikiyunik nunainit BDU.

Uktukhimayut uktugumayut tatkikhiutinik atuktunik akilikataktut ilaatut $0.09, talimanik ukiut.

Titigakhimayuk hamani, uktuktut ublumi havaktut Uvagut TV nangminiitumik ikayugutikhait malikhugit Kungiaktiligiyiit Pikuyakyuat 2015-88. NITVkut ukaalakhimayut Uvagut TV avataangungakhimaliktuk amigaituutainik kungiaktut ilanganut ovalo havalaimata nangminik ikayugutikhait ataanit Kungiaktiligiyiit Pitkuhimayait 2015-88. Taimaimat ovalo nangminik apigiyainut tunikhailutik ikayugutikhait, NITVkut apigiyut kungiaktiligiyiit laisinsikhainik havaligiaganik ublumi nangminiitut ukayugutikhainik Uvagut TV laisinsikaktut Kanatami Inuktut ukautainik ikayugutikhait.

Tuhaktitainik naalaktiligiyiit,  Kungiaktiligiyiit Tuhaktigutait Ukakatiginiaktainik CRTC 2022-252, 21MI September 2022, Kamisitkut tuhaktiyut naalaktiliginiaktut ilaungitkalualutik naalaktiniaktut piliklutik 10mi January 2023 ihumagiyaanganik uktukhimayait NITVkut. Kihimi, ihumagiyainik tuhaktihimagamik titigakhimayunit ilauyunit naalaktiniagutainik, ilangani Tuhaktigutait naalaktiligiyiit, Kungiaktiligiyiit Tuhaktitjutait Ukakaatiginialiktait CRTC 2022-252-1, 15mi December 2022, Kamisitkut ukaalakhimayut naamagiyainik ihumaginiaktait uktugutikhainik hivunikhaptinik naalaktiligiyiit. Taimaimat, Kamisitkut unguvaktait NITVkunit uktugutikhait naalaktiligiyiinit pifaaliklutik ublunik kakugu. Titigakhimayut naalagutait mikhaanut NITVkut uktugutikhait, ilaulutik ilauyunit pihimayait, ilauniakatut titigakut naalaktiligiyinit.

Uktukhimayut titigakvia:

P.O. Box 246
Main Street
Igloolik, Nunavut
X0A 0L0
Sukatukut: 514-486-9851
Kagitauyakut: info@uvagut.tv
Kagitauyakut apigiyumaguvit kagitauyakut uktugutikhainik: info@uvagut.tv

 1. Inuit TV Network
  Tamaat Kanatami
  Uktukhimayut # 2023-0064-8

Uktukhimayut Inuit Ilauyut (ITN) ilaungilutik Kanatami, Inuktut ukautainik ikayugutikhaiat Inuit TVkut, ublumi takulaaktut Nunavumi, tuniyaulutik tunikhaitjutikhainik ilauyunut kagitauyakut ikayugutait BDUmi tamaat Kanatami, malikhugit titigaa 9(1)(h) PIkuyakyuat.

ITNkut Kanatami maniliungitut havakviit pikaktut Inuit pivalialigiyiit ayongitunik.

Uktuktainik, ITNkut ukaalakhimayut Inuit TV, autlakhimayut 2mi May 2022, Kanatami, Inukut ukautainik talavisitkut tunikataktut Inuit nunalaanut. Ikayugutikhait ilitagihimayut Kavamatkut Nunavumi aviktukhimayunut ilihaktiligiyiit talavisiit pilihimatjutikhait ikayuktut Nunavumi. Taimaimat, Inuit TV kungiaktiniaktut Nunavumi ilauyunut ilakatigiit laisinsikhainik BDUkut ikayuktut kungiagutainik 2,000nik kungiagumayut, kihimi pikangitut tatkikhiut tamaat akiliktuktunik akiligutikhainut.

ITNkut tukaktut Inuit TV ublumi takulaaktut akiitumik Bellkut Kungialiktiligiyiit ovalo Shaw Direct Ukiuktaktumi ilauyut kagitauyakut ikayugutait ovalo aalatkiit kungiaktakhait ilanganit Kanatami. Ukaktut, Inuit TV takulaaktut Ukiuktaktumi Kuapakunut ovalo ukiakhami 2022, ilauhimayut Optik TELUS Tuhaktiligiyiit.

Uktukhimayut ukaalaktut Inuit TV kungialiulutik aalatkiinik, ilauyut nutakat ovalo inuulgamiit kungilaagutainik, ukautainik kingulivut ovalo kungialiukhimayunik.

ITNkut tuhimayait Kanatami tunihimayut Inuit TV pilihimatjutikhainik ikayulaamata kauyimayakhainik Inuit ukauhiit ovalo ihumagiyait Inuit inuuviviniit ovalo ingilgaangit ovalo ikayulaamata katitiklugit Inuit nunaliit tamaat Kanatami inugiakpalaangitut Ukiuktaktumi, inuuhiit ihumagilugit ovalo hakugikhinahualugit ukautait ovalo inuuviviniit.  Ilangani ITNkut ihumagiyait, tunilugit Inuit TV tunikhaitjutikhainik tamaat maliklugit titigaa 9(1)(h) Pikuyakyuat ililaamagit ikayugutikhainik nakuuyumik manikhainik ikayugiagnaik hivunikhainik ovalo ikayuklugit tamaat Inuktut ukautikaktumik talavisitkut. Ilalaaktut angigutikhainik uktugutikhait pipkailaagumik tutkuktuitjutikhainik akhut amigaitumik Inuktut ukauhiit pilihimatjutikhait, taimaa, tuhaktitiniaktut, tamaktitaililugit ovalo atuliklugit ukautait takuyut Inuit kinauyut ovalo inuuviviniit.  

ITNkut uktugumayut hapkoninga iniktinahualugit tatkikhiut tamaat kungiaktukhanik akiligutikhainut talimani ukiuni Inuit TV laisinsikaktumik ikayuktiit:

Uktuktut titigakvia:

3038 Helen Maksagak Drive
Iqaluit, Nunavut
X0A 0H0
Kagitauyakut: anjijuqqaaq@inuit.tv
Kagitauyakut takulaaktut Uktugutikhait: http://inuit.tv/
Kagitauyakut apigilaaktut kagitauyakuugutit uktugutikhait: anjijuqqaaq@inuit.tv

Naluhuigiaganik ikpinagutainik atuktait Kamisitkut uktugutikhainik tunikhaitjutikhait kagitauyakut, takulugit hamani: Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2010-629

KANUK ILAULAAKTUT?

Pikaktutit 14mi April 2023 tunilutit ihumagiyanik hapkoa uktugutikhait. Ukaalalaaktut tuniyut Kablunaatitut, Weveetitut ovaluniit Nunakakaakhimayut ukautainik.

Ilauyumayut ovalo kiuyumayut ukaalaktukhat uktukhimayut ukaktainik ovalo kitumut ilauyunut ikayuktut ovaluniit akigaktuktut uktuktunit, uktukhimayut aalangugutait, ilaulaaktut ukaktait ovalo hunmat hamani uktugutainik.
Uktuktut ovaluniit kiuyut ilauniaktut hapkoninga ukautainik hivuli ovaluniit kingulimi titigaa.

 1. Ilauyumayunga naalaktiligiyini.
 2. Ilauyumangitunga naalaktiligiyini.

Apigiguvit takuyauyumayutit, tuhaktiluta ilauyumayaanik:

Ilauyut ilauyumayut naalaktiligiyini tuniniakatut hunmat titigakhimayait tuniyainut naamagingitait ovalo humat takuyauyumayut. Ovalo, ilauyut atugumayut naalagutikhainik ikayugutikhait apiniaktut ikayugumayainit hivulimi makpigaami tuniyaunik. Talvatuak, tahapkoa ilauyut apigiyut tuniyauniaktut takuyaulutik kamisitkunit ovalo kaitkulutik naalaktiligiyinut.

Ilauyumayut pilaaktut munagilutik ovalo tuniltuik, tuhaktiyumayainik aalanit ilauyumayut ihumakaktut aatjikutainik. Tuhagutikhait kanuk tunilaaktut, ikayugutikhainik ilaukatauyunut ovalo kagitauyakut titigaklutik tuniaktait ilauyunit, nanilaaktut hamani Aalanguiktigutait pikataktainik tuniyait ilauyunut – Ilagutainik tunihimayainut ilaulugit ilakatigiiktunut ikayuktainik ukaktait naalautiligiyiit pikuyaini naalaktiligiyiit, Naalautikuuniaktut Tuhagutikhait Hamani CRTC 2010-28-1, 10mi December 2010.

Kamisitkut pitkuyut ilauyumayunut ovalo Inuit kungialutik titigautainik naalaktiligiyiit katimatitlugit, pilaaktut Kamaisitkunit kagitauyakut, ilangit tuhagutikhait nanilaaktut atugumayainut paknaiyaligumik tuniyumayainut.

Tuhimayut takiyut avataanut talimanik makpigaat ilauniaktut tuniyainik. Tamamik makpigaat tuniyainik naamakaktukhat ovalo titigakugit ***Iniktut makpigaat*** titigaktukhat kingulimi. Hamna ikayulaamat Kamisitkut naluhuilugit titigagutait ihuinaakhimaitut kagitauyakuutitlugit

Tuniniaktut tunihimayukhat tunilugit Titigaktianut Kamisitkut atuklutik atauhik talvaguak haponani ukaktait:

Tunilaaktutit ukagumayanik tuniyumayatit imaaktut:

Munagiyaanganik ilaukatauyut Inuit nunalaanit Ukiuktaktumi, talavisitkut takuyauniaktut kungiakviit hamani Iqaluit, Nunavut, apigiyaugupta.

Kamisitkut pitkuyut ilauyumayut naalaktiligiyini kihimi atulaitut Kagitauyakuugutit tuniyaanganik tuhaktiyumayainut tunilutik titikakut ovaluniit suktukut.

Malikhugit Maliktait Naalaktiligiyit, titigaktukhat piniaktait Kamisitkut ovalo tamamik ilaukatauyut 5:00mongakat Vancouvermi (8:00mongakat Ottawami) ubluanik tuniyakhat. Ilauyut munaginiaktut kilamik tuniluik tuhaktiyumayainik ovalo tuhaktitauniaktut tuniyainik ublua tikitinagit. Kinguvaktut tunihimayut, ilayut tahapkoa titigakhimayut kinguvautainit, ihumagiyaulaktut Kamisitkunit ovalo ilaulatit titigautainut.

Ilauyut tunihimayut tuhaktakhainik kagitauyakut piniaktut pihimayait, Kamisitkut apigigumik, tunihimayait ovaluniit pilaaktait, ikayugutikhait makpigaat tunihimayut inikhimatiaklutik. Taimaimat, ilauyut tuhaktitauniaktut tuniyait pihimayainik 180nik ubluit tunihimyait piyauyut. Kamisitkut ukautiniaktut ilaukatauyut tunihimayainik ovaluniit tunihimayut makpigaanik kagitauyakut ihumaalugutainut atuligaagamik kagitauyat ikayugutikhainik hamani, ilaani ayonaniamat ikayugiaganik pingintkuvit.

Kamisitkut ilitagilaitait tunihimayut. Kihimi, ihumaginiaktait tamamik tunihimayut, ilauniamata titigautainut naalaktiligiyiit, tunilutik naalaktigutait tunihimayut malikhimagumik hamanik.

Inuit ikayugutikagumayut naalaktiligiyiinik tuhaayiinit ovalo ukalaktunut apiginiaktut tuhaktilugit Kamisitkut hanianik 45nik ublut naalaktiligitinagit ihuakhiyaanganik pitinagit.

Ikpinaktut tuhaktit

Tamamik tuhagutikhait ilauyut tunihimayait ilanganut naalaktiligiyiit, kihimi tuhagutikhait ilitagihimayut kangunagihimayait, tunihimayut titigakut, sukaktukut, kagitauyakut ovaluniit Kamisitkut kagitauyainut hamani: www.crtc.gc.ca, ilauniaktut takulaaktainik tunihimayait Kamisitkunut kagitauyakuugutait. Hamna tuhagutikhait ilauniaktut inminik tuhagutikhait, ilaa, atiit, kagitauyakut titigakviit, titigakviit ovalo hivatauyait ovalo sukatukut naunaiyautait.

Inminik tuhagutikhait ilauhimayunit tunihimayait atuniaktut ovalo titigaklugit nani tuhagutikhait tunihimayut ovaluniit katitikhimayut Kamisitkunit ovaluniit atuklugit naamaktumik atugutainut.

Makpigaat pihimayut kagitauyakut ovaluniit aatjikutaatut iliniaktut Kamisitkut kagitauyakuugugait aatjikutaatut aalangungilugit pihimayainit, ilaulugit inminik tuhagutikhait talvaniitut, ukautainut atuklugit ovalo atugutainik pihimayainik. Makpigaat pihimaitut kagitauyakut pilaaniaktut PDFkut atuklutik.

Tuhagutikhait ilaukatauhimayut tuniniaktut Kamisitkut ilauyunut naalaktiligiyiit ililugit katitigutainut tugaakhimayut naalaktiligiyinik. Hapkoa katitigutait takulaaniaktut talvatuak kagitauyaini naalaktitiniakatunut. Taimaimat, kinikhiatjutait Kamisitkut kagitauyakuugutait ikayulaaktut kinikhiayumayunut ovaluniit aalanit ilauyunit kinikhiatjutainik atuklutik atukuniaktainut takulaagutait.

Pilaaktut makpigaat

Kagitauyakuuktut tunihimayait uktugutikhait takulaaktut Kamisitkut kagitauyakuugutainik hamani:  www.crtc.gc.ca pilutik uktugutikhait naunaiyautait ilauyut tuhaktitainut. Takulaaniaktut uktukhimayunit, kagitauyakuugutainit ovaluniit apigilugit takulugu uktuktut kagitauyakuugutait titigakviit hamaniitut.

Takulaaktut ilauyunit, kiutjutait ovalo ukaktait tunihimayut hamani naalaktiligiyinik ovalo aalat makpigaat tuhaktihimayut hamani tuhaktitainik, takulaaktut Kamisitkut hamani: “Consultations and hearings: have your say” makpigaak.

Makpigaat pilaaktut apigilutit havaktitlugit ubluanik takulugu:

Titigaktikvik Havakvia
Kagitauyakut: Examinationroom@crtc.gc.ca
Hivatauyakut : 819-997-4389
Sukatukut: 819-994-0218

Ilauyut Ikayukviit
Hivatauyak: 1-877-249-2782
Akiituk TTY: 1-877-909-2782