CRTC Wîpac mâmawohkamakêwin mâmiskôcikâtêwina: Yahkohtêwin pêyak ôma nîsôhkamâtowin ohci oskayi nêhiyaw âcimowin ka-nôkohcikâtêk oyêyihcikêwin: Opaminikêw Kiskinwahikêwin ohci Miskikâtêwin

Nakiskamâkêwin

Ispîhk Pâskâwihowi-Pîsim 2019, ôma Canadian Kitohcikan-cikâstêpayihcikan êkwa Âcimostâkêwin Pimipayihtâwin Commission (CRTC) mâcihtâwak Âcimowin Ka-nôkohcikâtêk Wîhtamakêwin ohci Yahkohtêwin CRTC 2019-217, nistwâw-yahkohtêw paminikêwin ta-nîsôhkamâcihk oskayi Nêhiyaw âcimowin ka-nôkohcikâtêk oyêyihcikêwin asici Nêhiyawak. Ôma nistam yahkohtêwin ihtakon wîpac mâmawohkamâtowin mâmiskôcikâtêwina ta-osihcikatêk nâkatohkâcikâtêwin mîna pîsâkosiwin ohci tipiyaw pîkiskwasôwêwin paminikêwin , mîna ta-wîcihiwêt nisitawêyihtâkosiwin ôhi kwêtamâwina ohci Nêhiyawak pîhci ôma âcimowin ka-nôkohcikâtêk pamihcikêwin pîhci Kânata.

Tastaw Pâskâwihowi-Pîsim 2019 êkwa Mikisiwi-Pîsim 2020, ôma Commission nakiskatowak asici Nêhiyaw ôki âcimowin ka-nôkohtâcik, mâwacihcikêwin otôsihcikêw êkwa otâpasinahikêw mêkwâc nîsosap mâmawohkamakêwin mâmiskôcikâtêwina âkami Kânata. Wîpac mâmawohkamakêwin mâmiskôcikâtêwina kî-paminikâtêw sâpô ôma Nêhiyaw Nîkânastamâkêwin Osîhtcikâtêwin Institute Inc. (ILDII) asici mâmawihitowin ohci Nêhiyaw omêtawêstamâkêwak êkwa onikanêwak. Mâmiskôcikâtêwina kiskinohtahiwêwin kî-pakitinikâtêw kiki kahkiyaw ka-itohtêcik asici paminikêwin tanisi isi Commission ta-kî-mâmawohkamwak isi kwayaskwêyihcikêwin asici miscêhîs Nêhiyaw mâmawâyâwinihk iyikohk. Nêhiyaw ôki âcimowin ka-nôkohtâcik êkwa mâwacihcikêwin otôsihcikêw mîna kî-kakwêcimâwak ta-matinamâkêcik ô-wâpahcikêwina ohci mawinêskâkêwina mîna nahipayiwin ka-itêyhtahkik ta-kî-nâkatohkâtcikâtêk pîhci oskayi Nêhiyaw âcimowin ka-nôkohcikâtêk oyêyihcikêwin.

Wâpahcikêwina êkwânihi mâna tâpitawi kî-pêhtâkaniwin sâpô ôhi mâmiskôcikâtêwina êkwânihi kiskinwahikêwin câpasîs. Kiki nahitôtamowin nisitohtamowin ohci itâpisiniwin ka-matinamakihk ohci mâmawohkamâkêwak, mahti wâpahta kahkiyaw wîhtamâkêwin ôta.

Kîkway ka-wîhtamowiya / Kîkway ay-itwêyahk

Kâhcitinahk âcimostâkêwin tanisi is ta-wâpahcikâtêk mîna ta-nisitawêyihtâkwahk kwêtamâwina

Mâmawohkamâkêwak kî-pakitinamwak mistahi oyakihcikêwin tanisi isi ôma CRTC ta-kî-kêhcinahowêt êwako ôma nîsôhkamâtowin ohci oskayi Nêhiyaw âcimowin ka-nôkohcikâtêk oyêyihcikêwin paminikêwin isi kêyiwêhk mîna kâhcitinikatêwin nahiyikohk isîhcikêwin. Sîhkiskam ôma kistêyihtcikâtêwin ta-manâcihtahk isi pîkiskwêwin nakayâskamowin ohci Nêhiyawak mîna kikinikâtêw tipiyawê-ayisiyiniw pîkiskwasôwêwin ita mîna ispîhk ta-kî-pihkohtâhk. Ka-itohtêcik mîna wâpahtamwak ôma kistêyihtcikâtêwin ôma mamawinikêwin ohci wâpahcikêwina isi pîtos mâmawâyâwinihk êkwa nisitawinamowin kîhkânâkosiwin mâmawihitowin pîhci Nistam-Iyiniwak, Ayaskîmow êkwa Âpihtawikosisânak.

Pîkiskwasôwêwin ta-pisiskêyihtahk ôma kayâs ohci Nêhiyaw âcimowin ka-nôkohcikâtêk mîna paminikêwin pîhci nahiyikohk miyowîcihiwêwinihk isîhcikêwin. Ôma takwascikêwin ohci kwayaskwêyihcikêwin oyêyihcikêwin kayahtê kiskêyihtamohiwêwin mîna nisitawinamowin ôhi Nêhiyaw pîkiskwêwina êkwânihi kî-ayiwâkihtakwan kwayaskwêyihcikêwin isi pîkiskwasôwêwin paminikêwin, asici mîna ka-natonikâtêk itâpisiniwin ohci Kêhtê-ayak êkwa oskayak. Mâmawohkamâkêwak mîna pîkiskwâtamwak ôma kistêyihtcikâtêwin ohci manâcihtawin paminikêwin mîna ta-kêhcinahow itowahk ohtisiwin kiki Nêhiyaw mâmawohkamâkêwak ô-tâpatisiwin, kiskêyihtamowin êkwa nâkacihtâwin.

Ôma kistêyihtcikâtêwin ta-nisitohcikâtêk ôma âcimowin ka-nôkohcikâtêk kwêtamawin ohci Nêhiyawak pimatisiwn pîhci nanapo ôtênâhk mîna askiyninahk itêhkêskamik, asici Kîwêtinohk mîma pâtos-âyihk mâmawâyâwinihk, kî-kîhkânâkwan wîhtamâkêwin sâpô ôma mâmiskôcikâtêwina. Ta-kêhcinâho kihci-pihkohtâwin ohci mâmawohkamâtowin, nanatohk sôhkêpicikêwin êkotowahk kî-kakêskwêcikâtêw, asici Tipiyawê Pamîstakêwin Wîhtamâkêwin ita mâmawâyâwinihk kitohcikan mîna tipiyawê cikâstêpayihcikan kamikwa êkwa otôtêmiwin wîhtamâkêwin, mîna kihciwê wîhtamâkêwin asici mâmawâyâwinihk nîkânastamâkêwin. Mâmawohkamâkêwak sîhkiskam êkwânima pîkiskwasôwêwina ta-kî-kîhkânâkwahk mîna kîsihcikatêw ayiwâkan ohci nahêyihtowin-osihcikâtêwin.

Kîkway ka-miyo atoskêmakahk

Mâmawohkamâkêwak wapahtahiwêwak ataminâwin kiki ôma wiyastêwin ohci wîpac mâmawohkamakêwin mâmiskôcikâtêwina, mâmiskôcikâtêw êkwânima ê-manâcihtahk Nêhiyaw nakayâskamowina. Kî-ataminâw êkwânima ôhi mâmiskôcikâtêwina kî-sipwêpayihtâwak mîna nîkânîstamwak Nêhiyaw paminikêwak.

Kî-pêhtênow tanisi isi Nêhiyaw mâmawâyâwinihk ka-wâpahtahiwêt ê-ayiwâkêyihtakwahk sohkatisiwin mîna natonam ta-kaskihot pîhci ôma media mîna âcimowin ka-nôkohcikâtêk osîhcikêwina. Nêhiyaw ô-mamâhtâwisiwin pîhci pîkiskwêmohtâwin êkwa pîkiskwêmohtâwin-wâpacikâtêwin mâwacihcikêwin osihcikâtêwin êkwa kwayâcihtâwin pîsâkwan. Ôma otatoskêwin ohci Nêhiyaw kitohcikêwin pîhci sîtoskâkêwin Nêhiyaw kitohcikêwin otâpasinahikêw wîcihêw mîna ita Nêhiyaw mâmawâyâwinihk ta- kâwi ta-kâhcitinahk ô-pîkiskwêwin mîna isîhcikêwin kî-nokwan kisik kaskihowin âpacihcikan. Nâkateyihtamowin ka-kaskihtahk Nêhiyaw kitohcikêwin mâmawâyâwinihk, tâpiskôc anima ita Manitoba, kî-nisitawêyihtâkwan isi kihci atoskêwin ta-pihkohtât nisitawêyihcikêwin ohci Nêhiyaw otâpasinahikêw mîna ô-kitohcikêwin. Ôma Nêhiyaw Screen Kamik kî-wâpahtamwak kisik kistêyihtâkwan nîkânastamâkêwin ta-sîtoskakêhk Nêhiyaw âcimowin sâpô cihkâstêpayis.

Mâmawohkamâkêwak mîna mamihcihtam ôma tasihkêwin ohci Nêhiyawak Cikâstêpayihcikan Network (APTN), êkwânima mêkiw pêhtâkosiwin isi Nêhiyaw otôsihcikêw. CBC Kîwêtinohk kî-mîna itwêmakan tipiyaw ê-nâkatohkâtahkatahk, mîna kanawâpahcikasow tâpiskôc miyo wîcihiwêw itêyihtâkwan ohci atiht mâmawohkamâkêwak. Kotakak pîkiskwêwak ohci atiht namôy-Nêhiyaw mâmawohkamâtowin êkwânihi itêyihtakwan nîsôhkamâkêwak mîna tahki atoskatam ta-paminahk Nêhiyaw mâwacihcikêwin.

Âyimihiwêwin

Mâmawohkamâkêwak kî-pakitinamwak oyakihcikêwin nanâtohk isi âyimihiwêwin êkwânihi kî-nakinam Nêhiyaw ôki âcimowin ka-nôkohtâcik êkwa mâwacihcikêwin otôsihcikêw ta-mitoni nîsôhkamâkêt ohci kahkiyaw tipêyihtâkosiwina isi ôma âcimowin ka-nôkohcikâtêk osîhcikêwin pîhci Kânata.

Kitohcikan ôki âcimowin ka-nôkohtâcik: Nêhiyaw kitohcikîwi-kamik êkwânihi kistêyihtâkwan wîhtamâkêwin âpacihcikan pîhci ô-mâmawâyâwinihk, mâka atiht nakiskamwak sôniyâw mawinêskâkêwin. Mihcêt nôhtê atâwâkêwak ta-nôkohtâcik mâka nahipayiwin namôya mistahi. Âta mêkwâc oyêyihcikêwin kiki Nêhiyaw âcimowin ka-nôkohcikâtêk nisitawinam nîso itowahk kitohcikîwi-kamik (Towihkân A êkwa Towihkân B), êkwânihi nanapo piko ta-tipêyihcikâtêkihk mîna paminikâtêw ohci namôya-kiki-ohtisiwin mâmawohkamâtowin, atiht ka-itohtêcik itêyihtamwak ta-ayâhk kotak towihkân êkwânima ta-kî-asici kiki-ohtisowin commercial kitohcikîwi-kamik. Mâka, mihcêhis kî-itêyihtamwak êkwânima Nêhiyaw kitohcikan namôya ta-kî-wapahcikâtêk ahpô paminikâtêk tâpiskôc misi media tasihkêwin, ahpô ta-kî-natawêyihtâkwahk ta-pimitisahakik pâh-pêyakwan sîhkihkêmowin.

Âcimowin ka-nôkohcikâtêk wiyastêwin: Ta-ayâhk kiki yahkakihcikâtêw wiyastêwin mîna âpacihcikana kî-mâmiskocikâtêw kah-kîhtwam. Mâmawohkamâkêwak pîkiskwatamwak wa-wîhkâc âpacihcikan pêkopayiwin êkwânihi âyiman ta-nânapâcihtâhk ayis osam wâhyawês êkwa kwêtamawin ohci nakacihtamohiwêwin. Cikâstêpayihcikan âcimowin ka-nôkohcikâtêk pimipayihtâwin pîhci Kîwêtinohk mâmawâyâwinihk kî-mîna itwêmakan ê-kî-âsônê kayâs-âyiwan. Yahkakihcikâtêwin mîna nawac wêhtakihtêw broadband wiyastêwin nitawêyihtâkwan, kiskik online platforms nawac ati yahkikin kistêyihtcikâtêwin kiki ta-âpacihtahk pîkiskwêmohtâwin mîna pîkiskwêmohtâwin-wâpacikâtêwin pimipayihtâwin, kiki kiskêyihtamowin, êkwa kiki ta-kâhcitinikâtêk kistêyihtcikâtêwin kiskêyihtamohiwêwin.

Kitohcikêwin êkwa pîkiskwêmohtâwin-wâpacikâtêwin mâwacihcikêwin otôsihcikêw: Nêhiyaw mâwacihcikêwin otôsihcikêw mâtinamakêwak pâh-pêyakwan âyimihiwêwina. Âta kî-katawa- pimohtêstamahk isi Nêhiyaw media, kî-wîhtamwak ê-nitawêyihtâkwahk ta-kâhcitinikâhik ê-ayakaskâhk ôki ka-natohtahkik. Êkosi ta-itocikâtêk, kî-itêyihtamwak êkwânima mainstream kitohcikan êkwa cikâstêpayihcikan ôki âcimowin ka-nôkohtâcik ta-kî-nôkohtâcik iyikohk pahki ôma pimipayihtâwin ohci Nêhiyaw mâwacihcikêwin otôsihcikêw. Ôma ka-nitawêyihtâkwahk kiki Nêhiyaw âcimowina ta-wîhcikâtêkihk isi ayakaskâwa pîkiskwâtamowina namôy-Nêhiyaw ka-natohtahkik yahkastawak isi online platforms mîna. Ka-itohtêcik mîna wâpahtamwak kwêtamawin ohci sôniyâwi kakêskwêwin êkwa sôniyâwi-wîcihiwêwin kisik mawinêskakêwin isi ôma osihcikâtêwin êkwa kwayâcihtâwin ohci Nêhiyaw mâwacihcikêwin.

Mainstream ôki âcimowin ka-nôkohtâcik ki-ayâwak kihci atoskêwin: Ôma otatoskêwin ohci mainstream media pîhci sîtoskakêwin mîna kiskinawâcihcikâsowak Nêhiyawak kî-nôkwan sâpô ôma mâmawohkamakêwin mâmiskôcikâtêwina. Mâmawohkamâkêwak wâpahtamwak kwêtamawin kiki namôy-Nêhiyaw ôki âcimowin ka-nôkohtâcik ta-nisitawinahk otatoskêwin pîhci ta-nakiskahak Kânata ô-nâkatêyihtamowin isi Nêhiyawak. Miscêt kî-itêyhtamwak êkwânima ka-kihci natawêyihtâkwahk ta- nôkohtâcik kêhcinâc iyikohk ohci Nêhiyaw mâwacihcikêwin, osihcikâtêw ohci mîna kiki Nêhiyawak, iyâyaw nitawêyihtâkwan isi îyiyihêwêwin ahpô “sîhkihkêmowin”. Ka-itohtêcik mîna wîhtamwak ta-kî-ihtakohk ayiwâk Nêhiyaw pimohtêstamâkêwin pîhci ôhi pamihtâwina êkwa paminikêwin ohci namôy-Nêhiyaw ôki âcimowin ka-nôkohtâcik. Sîtoskakêwin Nêhiyaw âcimowin ka-nôkohcikâtêk kiskinwahamâkanak sâpô scholarships êkwa internships kî-nokwan isi ta-wîcihiwêt ôma osîhtcikâtêwin ohci oskayi mîna yahkikiwin Nêhiyaw mamâhtâwisiwin.

Mâmawohkamâkêwak nokohtawak âyimihiwêwin pasci namôy-Nêhiyaw mâmawohkamâtowin ka-otihtikocik tipiyaw sôniyâwi-wîcihiwêwin kiki osihcikâtêwin ahpô kwayâcihtâwin ohci Nêhiyaw mâwacihcikêwin. Pîkiskwatamwak ka-nitawêyihtâkwahk ta-pihkohtâcik âpacihcikana ta-kêhcinahow mâwacihcikêwin kisik osihcikatêw ohci Nêhiyawak ispîhk ka-nisitohtamîhôwêt ô-nâkatêyihtamowin isi Nêhiyaw pimipayihtâwin kiki mainstream ôki âcimowin ka-nôkohtâcik.

Mâmawohkamâkêwak kî-itêyihtamwak kinwês-itastêw stereotypes isi Nêhiyawak kêyâpic kî- âhkamêyihtakwan sâpô media, mîna êkwânihi Nêhiyaw isîhcikêwina êkwa pîkiskwêwina nitawêyihtâkwan ta-nawac kwayask kiskinawâcihcikâtêk pîhci pimipayihtâwin. Miscêt sîhkiskam ôma kistêyihtcikâtêwin ohci yahkakihcikâtêwin isihcikêwin nistawêyêcikêwin sâpô ôma âcimowin ka-nôkohcikâtêk pamihcikêwin. Ka-ayâhk Nêhiyaw isihcikêwin nâkacihtâwin ita-atoskêwinihk ahpô pîhci-kamikohk ta-kêhcinahow êkwânima mâwacihcikêwin is nahiyikohk mîna kiskinawâcihcikâtêw ohci Nêhiyaw isîhcikêwin mîna nakayâskamowin. Ka-itohtêcik mîna pîkiskwatamwak ôhi kistêyihtcikâtêwin nitawêyihtâkwan ta-kêhcinahow ciyêstapâyîwin âsowêyihtamowin pîkiskwacikâtêwa pîhci Nêhiyaw pîkiskwêwina.

Pimohtêstamâkêwin ohci Nêhiyawak ka-atoskêcik pîhci ôma itêhkêskamik: Mâmawohkamâkêwak nokohtawak ôma kistêyihtcikâtêwin ta-ayâhk Nêhiyaw kitohcikîwi-kamik ô-ta-toskêwak mîna paminikâtêw ohci tipêyihtâkosiwak ohci ô-mâmawâyâwinihk. Mâka, Nêhiyaw atoskêwin nitawêyihtakwan sâpô kahkiyaw âcimowin ka-nôkohcikâtêk pamihcikêwin. Ayiwâk Nêhiyawak nitawêymawak ta-wîcihiwêcik pîhci oyasiwêwin-osihtawin paminikêwina, âsônê ispîhk osîhtcikâtêwin sôniyâwi-wîcihiwêwin pimipayihtâwin mîna nitawêyihcikêwin isi sîtoskakêwin ôma osihcikâtêwin ohci Nêhiyaw mâwacihcikêwin. Atiht mâmiskôtamwak êkwânima mainstream ôki âcimowin ka-nôkohtâcik nitawêytakwan ta-wîhcikâtêk iyikohk Nêhiyawak masinahikêhîwak. Ôki âcimowin ka-nôkohtâcik ta-kî-ayâcik sôhkan oyêyihcikêwin kiki masinahikêhîwin, nakacihtamohiwêwin kanawêyihcikâsowak Nêhiyaw otatoskêwak.

Iyikohk ka-nitawêyihcikâtêk kiki ayiwâkipayiwin: Mâmawohkamâkêwak pîkiskwatamwak ohci kinwês-itastêw wanitôtamakêwin kiko oyêyihcikêwin ta-kî-oyâpahcikâtêk êkosi isi Nêhiyaw otâpasinahikêw, mâwacihcikêwin otôsihcikêw êkwa ôki âcimowin ka-nôkohtâcik ta-kî-pâh-pêyakwan asici ôki namôy-Nêhiyaw ototêma pîhch itowêhk tâpiskôc sôniyâwi-wîcihiwêwin, pimipayihtâwin kîhkânâkohtawin, ta-âpacihtahk isi pimipayihtâwin mîna wiyastêwin.

Nahipayiwin

Wîpac mâmawohkamakêwin mâmiskôcikâtêwina mâmawohkamâkêwak kî-pakitinamwak ê-kistêyihtâkwa oyakihcikêwin isi nahipayiwin kiki yahkakihcikâtêw mîna ita mâskôt nahêyihtamakêwin ta- pîkiskwacikâtêkihk itahto ôhi ispimayihk ka-mâmiskôcikâtêkihk âyimihiwêwina.

Sîtoskakêwin kiki Nêhiyaw mâmawâyâwinihk kitohcikan ôki âcimowin ka-nôkohtâcik: Mâmawohkamâkêwak kî-itêyihtamwak ayiwâk sôniyâwi-wîcihiwêwin kî-nitawêytakwan êkosi isi êkwânihi Nêhiyaw kitohcikîwi-kamik ta-kî-nawac kwayask pamîstakêw ô-mâmawâyâwinihk. Sôniyâwi-wîcihiwêwin ta-pêtahk nakacihtawin pîhci ô-mâmawâyâwinihk ta-pakitinkâtêk nakacihtamohiwêwin, mîna ta-tipahamowat producers ohci pîkiskwêwin pimipayihtâwin, ta-kî-wîcihiwêw ta-yahkipitahk iyikohk mîna pîtosêyihtamowin ohci mâwacihcikêwin.

Sîtoskakêwin kiki Nêhiyaw otâpasinahikêw êkwa mâwacihcikêwin otôsihcikêw: Kiki Nêhiyaw kitohcikêwin otâpasinahikêw ta-miskikâtêk mîna ta-tipahamahk, atiht kî-itêyihtâmwak êkwânima misiwêskamik ta-kî-ihtakohk online nâtisahikêwin. Mâmawohkamâkêwak mîna kî-itêyihtamwak ayiwâk ta-kî-itocikâtêw isi copyright mosahkinkêwina ta-wîcihiwêt nisitawinamowin mîna pisiskêyihtam Nêhiyaw kitohcikêwin sâpwêyihtamowin isi kahkiyaw ôki âcimowin ka-nôkohtâcik êkosi isi otôsihcikêw katawa tipahamâkawôw. Atiht itêyihtamwak ôma CRTC ta-kî-wîcihiwêw pîhci êkota ôma isi ta-nitawêyihcikatêk kêhcinahowin êkwânihi kitohcikîwi-kamik kî-tipahikêw nahiyikohk copyright masinahikêwin. Kiskinwahamâkêwin kiki kitohcikêwak ta-kî-mîna miywâsin kiki nisitohtamowin ôma copyright akihtâsowin mîna mosahkinkêwin.

Mâmawohkamâkêwak kî-itêyihtamwak Nêhiyaw âcimostâkêwak ta-kî-sîhkimihcik ta-mâmawî atoskêcik mîna namôya ta-mawinahikêcik kiki âstamêhk sôniyâw. Wîciwâkanihtowin asici ka-ihtakohk Nêhiyaw mîna namôy-Nêhiyaw kwayâcihtâwin tasihkêwina kî-wapahcikâtêwa isi ê-pakitinahkihk miyo nahipayiwin kiki Nêhiyaw âcimostâkêwak ta-pakitinahkihk ô-mamâhtâwisiwin. Mâmawohkamâkêwak mîna itêyihtamwak ta-kî-ihtakohk ayiwâk âpacihcikana, tâpiskôc ohci mainstream ôki âcimowin ka-nôkohtâcik, ta-sîtoskakihk Nêhiyaw ôki âcimowin ka-nôkohtâcik mîna isi pîkiskwêwin ô-pimipayihcikêwak, ayis ta-kî-osihtâwak mâwacihcikêwin nâkatohkêwin ôma itâpisiniwin ohci tipiyaw ô-mâmawâyâwinihk.

Oskayak, kiskinwahamâkêwin êkwa nakacihtamohiwêwin: Ohtînamâkêwin nahipayiwin atoskêwina kiki Nêhiyaw oskayak êkwânima ta-kî-akâwatamwak ô-nâkatohkêwin pîhci ôma âcimowin ka-nôkohcikâtêk osîhcikêwin mîna ta-nokohtaw nîkanihk mamâhtâwisiwin. Nahiyikohk sôniyâwi-wîcihiwêwin kiskinohtahiwêwin êkwa atoskêwin pimipayihtâwin ta-kî-wîcihiwêw pîhci êkota ôma. Kîspin sâpô ka-isi nahiskâmômatahk kiskinwahamâkêwin ahpô mwêhcî-êkota-atoskêwin nakacihtamohiwêwin, mâmawohkamâkêwak wâpahtamwak ôma kistêyihtcikâtêwin ka-pakitinkâtêk nakacihtamohiwêwin osîhtcikâtêw nahipayiwin kiki ô-ta-toskêwak asici âcimowin ka-nôkohcikâtêk mîna pimipayihtâwin-itowahk atoskêwina; êkota-ka-atoskêhk nakacihtamohiwêwin mîna wîcihiwêw asici ô-ta-toskêwak masinahikêhêwin. Mâmawohkamâkêwak wâpahtamwak êkwânima tipiyaw atoskêwin kwayâcihtâwin mîna nakacihtamohiwêwin pêyakwayahk ta-kî-ihtakohkihk apihci-mâmawâyâwinihk, namwac piko kihci-ôtênaw.

Osîhtcikâtêwin Mâmawohkamâtowint ta-pimohtêstamâwêw Nêhiyaw ôki âcimowin ka-nôkohtâcik: Miscêt tipêyimowak êkwînima miswêskamik mâmawohkamâtowin kiko ta-kî-pîkiskwacikêw kiki Nêhiyaw ôki âcimowin ka-nôkohtâcik mêkwâc ohtînamâkêw sîtoskâkêwin nahipayiwin, kiskinohtahiwêwin mîna sîtoskakêwin kî-mâmawaci pêyak kîkway nitawêytakwan. Atiht mâmawohkamâkêwak wîhtamwak êkwânima itowahk mâmawohkamâtowin ta-kî-mîna ihtako asici misiwêskamik pimohtêstamâkêwin. Mâmawohkamâkêwak pîkiskwatawak ohci pâh-pahkânowin ka-môsihtahk ohci âcimowin ka-nôkohcikâtêk ô-ta-toskêwak pîhci pâtos-âyihk mâmawâyâwinihk, êkwa ka-nitawêytakwahk ta-sakamo-ayâhk mîna nîsôhkamâtowin. Ôma kistêyihtcikâtêwin ta-ayâhk nahipayiwin isi sîtoskâkêwin asici Nêhiyaw mâmawohkamâtowin ohci kotak askininahk mîna kî-mâmiskocikâtêw. Ka-mâcihtahk itowahk mâmawohkamâtowin ta-nitawêyihtakwan nanapo mâcihtawin-ispîhk nîna âhkami sôniyâwi-wîcihiwêwin.

Osihcikatêw kiskinawâpahtahiwêwin mîna kihci-mâmiskôcikâtêwina: Mâmawohkamâkêwak kî-itêyihtamwak kiskinawâpahtahiwêwina kî-kistêyihtâkwan kiki kêhcinahowin êkwânima Nêhiyaw êkwa namôy-Nêhiyawak ta-kî-miskamwak, nahastawak mîna kâhcitinamwak Nêhiyaw kitohcikêwin, cihkâstêpayis êkwa cikâstêpayihcikan pimipayihtâwin. Kî-wâpahtamwak mawinêskâkêwin ta-kâhcitinahk itowahk ôhi mâmiskôcikâtêwina cihkâstêpayis cihkâstêpayihcikana mîna pîkiskwêmohtâwin kitohcikêwin, mîna pîkiskwatamwak ôma nitawêycikêwin kiki âpacihcikana ta-manâcihtahk Nêhiyaw mâwacihcikêwin, âsônê ispîhk ka-pîkiskwacikâtêk ahpô nakamowin pîhci Nêhiyaw pîkiskwêwins. Kisik isîhcikêwin kiskêyihtamowin pîhci atiht Nêhiyaw isîhcikêwina êkwânihi sâpwêyihtamihk kîkway ta-mâtinamâhihk piko pîhci mâmawâyâwinihk, itasiwêwin nitawêytakwan ta-manâcihtahk mâmiskôcikâtêwina âcimowin ka-nôkohcikâtêk âpacihcikan.

CBC ô-tatoskêwin, mîna atoskêwin asici CBC: Mâmawohkamâkêwak wâpahtamwak êkwânima CBC Kîwêtinohk, kiko namôya kîkinikâtêw tipitaw Nêhiyaw âcimowina, ta-kî-miyo wîcihiwêw kiki kahkiyaw CBC cikâstêpayihcikan mîna kitohcikîwi-kamik. Ka-itohtêcik nisitawinamwak ôma nahipayiwin ta-wâpahtahiwêt Nêhiyaw mâwacihcikêwin ita CBC Gem mâka wâpahtamwak atiht Nêhiyaw mâmawâyâwinihk namôya kaskihowak ta-kahcihtinahkik online pamîstakêwin. Atiht pîkiskwatamwak âyimihowin ta-ayâcik ôki CBC ta-môsihkanihkik ô-pamihtâwina, âsônê pîhci cikâstêpayihcikan, mîna itêyihtamwak ta-kî-ihtakohk misi nahipayiwin ta-matinamakihk mâwacihcikêwin tastaw Nêhiyaw media êkwa CBC. Kisik CBC otihtikow tipiyaw sôniyaw ta-pamihcikêt, mâmawohkamâkêwak itêyihtamwak ta-kî-ayâhk ayiwâk Nêhiyaw pimipayihtâwin isi sâpwêyihtamowin, êkwa ayiwâk Nêhiyawak ta-atoskêcik pîhci kistêyihtâkwan pimipayihtâwin mîna pimipayihtâwin atoskêwina. Ta-kaskihow ôma, mâmawohkamâkêwak wâpahtamwak êkwânima CBC ta-kî-pakitinahk kapê-ayi nakacihtamohiwêwin pimipayihtâwin kiki Nêhiyawak ka-akâwatahk atoskêwinwin pîhci âcimowin ka-nôkohcikâtêk.

Mâmawâyâwinihk asici tipiyaw oyêyihcikêwin, wiyastêwin, sôniyâwi-wîcihiwêwin: Atiht Nêhiyaw mâmawâyâwinihk kî-osîhtawak tipiyaw âcimowin ka-nôkohcikâtêk oyêyihcikêwin, wiyastêwina êkwa sôniyâwi-wîcihiwêwin âpacihcikana, mîna kî-itêyihtamwak mâmawâyâwinihk kî-nitawêytakwan kiki âsawi-tipêyimisowin mîna âsawi-âhkamêyihtamowin ta-kî-nsitowinakwahk, mîna asici ispîhtêyihtâkosiwin isi âcimowin ka-nôkohcikâtêk itasiwêwin.

Sôniyâwi-wîcihiwêwin

Ôma kistêyihtcikâtêwin ohci ayiwâk mîna âhkami sôniyâwi-wîcihiwêwin kî-âhkami nisitawêyihtâkwan kisik kistêyihtâkwan tipêyihtâkosiwin ta-wîcihiwêt isi nâkatohkêwin miscêt ôhi âyimihiwêwin ka-mâmiskocikâtêkihk sâpô ôhi mâmawohkamakêwin mâmiskôcikâtêwina.

Mâmawohkamâkêwak wîhtamwak êkwânima ayiwâk sôniyâwi-wîcihiwêwin nitawêytakwan ta- nâkatohkâta ôhi ka-kîhkânâkwahk kwêtamawina ohci Nêhiyaw ôki âcimowin ka-nôkohtâcik êkwa mâwacihcikêwin otôsihcikêw, mîna ta-mînohtâhk ôma êka-pahpêyakwan êkwânima sôniyâwi-wîcihiwêwin ta-sîtoskakihk Nêhiyaw âcimowin ka-nôkohcikâtêk kî-môsihtawak ohcipayin isi ohci mainstream âcimowin ka-nôkohcikâtêk pamihcikêwin. Âsônê, niki pêhtênan êkwânima sôniyâwi-wîcihiwêwin nitawêytakwan kiki nakacihtamohiwêwin, masinahikêhiwêwin mîna sîtoskakêwin Nêhiyaw ôki âcimowin ka-nôkohtâcik, mâwacihcikêwin otôsihcikêw mîna ô-tatoskêwak, ta-sîtoskakihk itakihtêwin ka-ispîhtêyihtâkwahk asici pâtos-âyihk âyimihowin, ta-yahkakihcikâtêw pimipayihtâwin âpacihcikana, ta- osîhtcikâtêk mîna pisiskêyihtahk wiyastêwin, ta-sîtoskakihk nahipayiwin kâhcitinikatêw isi wîhtamâkêwin pamîstakêwin mîna ta-sîtoskakihk Nêhiyaw-pîkiskwêwin pimipayihtâwin mîna âcimowina.

Ata nisitawêyihtâkwan êkwânima ôma namôya sîpâ kanawâpcikâtêwin ohci CRTC, mâmawohkamâkêwak wâpahtamwak êkwânima sôniyâwi-wîcihiwêwin kiki ôma Kîwêtinohkern Nêhiyaw Âcimowin ka-nôkohcikâtêk sôniyawi-wîcihiwêwin namôy yahkipicikasow pîhci nistomitanâw askiy êkwa êkwânima sôniyâwi-wîcihiwêwin kî-ahikasôw isi pah-pêyakwan mâmawohkamâkêwak ka-otihtikocik. Niki pêhtênan êkwânima tâh-têpi mîna nâkatêyihtamowin kinwês-itastêw itâpahtamowin sôniyâwi-wîcihiwêwin nitawêytakwan, nah-nakêskamowin isi acîyâw mîna apihcî-itêyihtamowin pamihtâwin- mâtahkamikisiwin sôniyâwi-wîcihiwêwin, êkosi isi ta-kî-osihtawak pîsâkosiwin pîhci ô- mâmawâyâwinihk. Miscêt itwêwak êkwânima natawêyihtâkwan wîcihiwêwin ta-osihcikâtêk ohci CRTC ta-wîcihiwêt nâkatohkêwin ohci sôniyâwi-wîcihiwêwin âyimihiwêwina mîna ta-pihkohtâhk ôma mawinêhotowin. Kî-wâpahtamwak êkwânima Nêhiyaw ôki âcimowin ka-nôkohtâcik êkwa mâwacihcikêwin otôsihcikêw ta-kî-apicik ita sôniyâwi-wîcihiwêwin asastêwin.

Ayis sôniyâwi-wîcihiwêwin namôya mistahi mîna paminikêwin iyihkohk kinwêsîs, atiht itwêwak êkwânima kiskinawâpahtahiwêwin ohci sôniyâwi-wîcihiwêwin ohci ta-kî-osihcikâtêk mîna êkwânima sîtoskakêwin ta-kî-pakitinikâtêk ta-wîcihiwêt asici sôniyâwi-wîcihiwêwin masinahikana. Niki pêhtênan mîna êkwânima kaskihowin nitawêyihcikêwin ohci mainstream sôniyâwi-wîcihiwêwin pimipayihtâwin namôya sêhkê câhkastêsow ohci Nêhiyaw pimatisiwin.

CRTC êkwa ôma oskayi âcimowin ka-nôkohcikâtêk oyêyihcikêwin

Mâmawohkamâkêwak wâpahtamwak ôma ka-nitawêytakwahk kiki CRTC ta-yahkakihcikâtêt Nêhiyaw pimohtêstamâkêwin pîhci ô-mâmawohkamâtowin, ta-osihtahk takahki wîcîwanohtowin asici Nêhiyaw ôki âcimowin ka-nôkohtâcik êkwa mâwacihcikêwin otôsihcikêw, mîna ta-wiyasiwâtahk ôma âcimowin ka-nôkohcikâtêk osîhcikêwin ta-kêhcinahow mitoni iyikohk pimohtêstamâkêwin ohci Nêhiyawak.

Ayiwâk kîsêyihtamowin, ka-itohtêcik wîhtamwak êkwânima ôma CRTC ta-kî-masinahikêhât ayiwâk Nêhiyawak mîna ta-kêhcinahow êkwânima Commission ô-tatoskêwak otinawak isîhcikêwin nistawêyêcikêwin nakacihtamohiwêwin. Mâmawohkamâkêwak kî-itêyihtamwak Nêhiyaw mâmawohkamâkêwak ahpô ô-tatoskêwak mâmawihitowin ta-kî-osihcikâtêk asici ôma CRTC ta-wîcihiwêt yahkakihcikâtêw mâmiskôcikâtêwin isi wîhtamâkêwin mîna ta-pakininahk wêhci kâhcitinikatêw kiskêyihtamohiwêwin mîna kiskinohtahiwêwin ispîhk ka-nitawêytakwahk. Kî-itêyihtamwak âhtasiwêwin paminikêwin ta-kî-wêhcasik mîna ayiwâk sîpihkâw, mîna êkwânima ôma CRTC ta-kî-wîhtamâkêt tâh-têpi asici Nêhiyaw mâmawâyâwinihk mîna ôki ka-natohtahkik.

Mâmawohkamâkêwak wâpahtamwak êkwânima ôma oskayi Nêhiyaw âcimowin ka-nôkohcikâtêk oyêyihcikêwin ta-kî-manâcihiwêt êkwa misiwêskamik kiki kahkiyaw Nêhiyawak. Ta-kî-mîna sâkaskinêk tanisi isi ka-nâkatohkâta kâhcitinikatêwin mîna Nêhiyaw mâwacihcikêwin. Kî-mîna tâh-têpi nahêyihtowin êkwânima CRTC itasiwêwin kiki mainstream media ta-kî-kikinikâtêk ohtinamâkêwin kiki kiskinawâcihcikâtêwin mîna sîtoskakêwin Nêhiyaw mâwacihcikêwin êkwa mamâhtâwisiwin. Mâmawohkamâkêwak mîna wâpahtamwak kistêyihtcikâtêwin ohci nâkatohkâtêwin âcimowin ka-nôkohcikâtêk-ispîhtêyihtâkosiwin nâkatêyihtamowina ka-miskikâtêkihk pîhci wîhtamâkêwina tâpiskôc êkwânihi ka-ohcipayikihk ohci Tâpwêmakan êkwa Nahêyihtowin Pimohtêstamakêwin mîna Misiwêskamik Natonikêwin ohci Wanihâwin mîna Nipahâwak Nêhiyaw Iskwêwak mîna Iskwêsak ispîhk ka-osihcikâtêk ôma oskayi Nêhiyaw âcimowin ka-nôkohcikâtêk oyêyihcikêwin.

Kotaka wâpahcikêwina êkwa wîhtamâkêwin

Mâmawohkamâkêwak mâtinamâkêwak kistêyihtcikâtêw itâpisiniwin ohci nanatohk kotaka âyimihiwêwina ahpô pîkiskwâtamowina, asici atiht êkwânihi awasitê ohci nitawâpahtamowin ôma CRTC ahpô ohci paminikêwin ta-nîsôhkamâtocik oskayi Nêhiyaw âcimowin ka-nôkohcikâtêk oyêyihcikêwin. Ôma Commission nôhtê nanâskomikiwaw kahkiyaw kiyawaw mâmawohkamâkêwak kiki kî- âcimostâkêwin mîna mêkîw asotamâkêwin êkwânihi kahkiyaw wîhtamâkêwin kî-wâpahtamwak, kiyam kîspin namôya masinahikâtêw pîhci ôma âcimostâkêwin.