Gagwedwewinan- Aazhawaatebii’igan izhichigewin naanaagadawaabanjigaadegin

21 Miinikewigiizis 2023 mii apii ishkwaaj ge-waabanjigaadegin ge-naanaagadawaabanjigaadegin.

Izhichigewinan

Miiwan onowe waa-dazhinjigaadegin maagizhaa ge-maanikaagemagakin mii omaa ge-onji-noondaman bebakaan inwenan: Omashkiigoomowin, Eshkiimemowin, Anishinaabemowin, Denewag, Moontaanye (Iinoo), Miigimaaw gaye Wiisaakodeg, Zhaaganaashiimowin gaye baakwaa’ishiimowin.

Miiwan onowe waa-onji-gagwedweng

Canadian Radio-Television gaye Telecommunications Commission (CRTC) miiwag ogowe waa-wiiji’iwewaad owe gakina aazhawaatebii’iganing onowe aazha zhooniyaan gaa-daniziwaad.  CRTC giwii-noondaag enendaman genaabidizid zhooniyaa.

Gaa-odinind zhooniyaa

CRTC odayaanaawaan niibiwa gegoo izhichigewinan imaa aazhawaatebii’iganing, epiichi-gizhiibideg 50 (Mbps) gaye 10 (Mbps) miziwe omaa zhaaganaashiiwakiing. Onowe gaye aya’iin gaa-oshki-aya’iimangin miziwe endaang da-naagwadoon miziwe gaa-inamogin miikanan.  Gaye ge-onjibizod zhooniyaa oko-wiiji’idiyang CRTC ge-izhi-aazhawinaading zhooniyaa endazhi-naanaagajichigeng.

Awegwen igo daa-gagwedwe ezhichigeng nawaj ji-gizhiibideg aazhawaatebii’igan. Wenji-wiiji’iwemagak aazhawaatebii’igan:  Ishkoniganikaang, eyindaang, giizhigosakaatewiniganing. CRTC onaanaagadawaabandaanan endawindamowaad aazhawaatebii’iganan mii omaa ge-onji-waabanjigaadegin awenen ge-debinang aazhawaatebii’igan.

Mii onowe aanind aanji-gagwedwewinan

CRTC maagizhaa aanind dayaanjichigaadewan misawenjigewinan.   Da-gagwedwewag onowe gaayaanjichigaadegin:

CRTC owii-kikendaan aaniin giin enendaman onowe. CRTC owii-kakwejimaa’ Anishinaabe’ aaniin giinawaa enendameg owe ge-ondinind zhooniyaa ge-wiiji’iwed mii omaa ji-naagwak aanind awiya wii-wiijitwaawaad.

CRTC gagwedwe onowe gagwedwewinan, gii-dazhimind zhooniyaa:

G1. Awenen a’awe ge-dibenda’ind onowen zhooniyaan?

  1. Ji-diba’igaadegin ina onowe ishkoniganing, anokiiwinan?
  2. Ji-naagwatooyan aaniin dinowan eyaagin anokiiwinan imaa ishkoniganing?

G2. CRTC aandi ge-onji-gikendaagwak awenen ge-wiiji’ind?

  1. Gewiinawaa na da-wiiji’aawag agwaji-ishkonigan gaa-daawaad?

G3. Naasaab ina daa-izhinaagwadoon gagwedwewinan?

  1. Nawaj ina aanind ji-babaanakin gagwewinan gemaa gaawiin o’owe ge-anishinaabewiyan?
  2. Nawaj ina aanind ji-babaanakin gagwewinan gemaa gaawiin wegonen dash wenji-bakaanakin.

G4. Giishpin omaa ayaag aazhawaatebii’igan wegonen ge-wiiji’igod anishinaabe ji-mikang anokiiwinan ge-izhi-wiiji’indwaaban aanind awiyag?

  1. Wegonen ge-naagwak oko-wiiji’idiwin?

G5. Minik na ge-miininding ge-wiiji’iwed zhooniyaa?

  1. Nawaj ina awashime epiitendaagwak minik ji-miininding zhooniyaa?

G6. Aandi ge-onji-gikenimindwaa eyaawaad Anishinaabe ayaad zhooniyaa?

Ji-ayaayan wegonen ge-wiiji’igooyan imaa gidishkoniganing. Da-izhaawag ishkoniganing, ji-gikendamowaad wegonen endawendaagwak, ji-noodawindwaa ekidowaad. Gichi-gegoo owe ji-nisidawindwaa ezhi-anishinaabewiwaad. CRTC ninandawendaamin ji-nakwetaman onowe gagwedwewinan omaa ishkoniganikaang:

G7. Wegonen ge-naagwatooyan ge-wiiji’ik wa’a zhooniyaa?

  1. Onjida na ji-aabajitoowin Aboriginal and Treaty Rights Information System (ATRIS) ezhinikaadeg gidishkonigan endaayan gemaa bakaan gegoo?

G8. Wegonen ge-wiiji’indwaa ogowe gaa-gii-onaabamindwaa?

G9. Wegonen CRTC gagwejimaad anishinaabe naanaagadawaabanjigaadenik obiinjibii’igan mazina’igan?

Aaniin ge-izhi-wiijitwaad

O’apii gikendaan 21 Miinikewigiizis 2023 ji-naagwatooyan nawaj ge-izhi-minonaagwak.

Ji-dibaajimoyan aaniin enendaman:

Mii omaa geyaabi ge-onji-gikendaman izhichigewinan

Gidaa-aazhawaatebii’amawinaan FLB-BBF@crtc.gc.ca gemaa gaye giigidobiiwaabikoonsing 1-877-249-2782.