Gagwedweng Inendamowinan - Epiichibidemigag Dibaabijigewin Waasamo Biiwaabikoong Zhoonyaa naaknigewin aanji ginowaabmjigaadeg

21 Miin-giizis 2023 aawon shkwaach giizhigad awii miigwewin inendamowinan owi nanaawitoong owi Epiichibidemigag Dibaabijigewin Waasamo Biiwaabikoong Zhoonyaa.

Maandobiigan

Owi maandobiigan owi Wiindamaagewin owi Gagwejimigowin memdage genwaabmjigaadeg zinagiziwinan memdage medokidaagiwaad Giizhaa Agaa Yaajig odenwinan temigad ninda enizhibiigaadeg iniwewinan: Omashkiigowin, Inuktitut, Ojibwe, Denesuline, Montagnais (Innu), Mi’kmaq miinwaa Michif, Zhaagnaashiimiwin miinwaa Wemitigozhiimiwin.

Owi enji temigag owi gagwejimigowin

Owi Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) aasgaabiwitaan misenjigewin owi epiichibidemigag dibaabijigewin Maziwe kiing mazinaaksiganing wiindamaagewin miinwaa bemwijigaademigag giigido biiwaabikoons gaawii dowendaagozinag dikobijigan zhiwe zaagiji odena miinwaa bagwadkamig ayaawong zhiwe owi Epiichibidemigag Dibaabijigewin Waasamo Biiwaabikoong Zhoonyaa. Owi CRTC dowendaan awii dibaajimowin owi agezhi nanaawitoong owi Epiichibidemigag Dibaabijigewin Waasamo Biiwaabikoong Zhoonyaa.

Owi yaawong Epiichibidemigag Dibaabijigewin Waasamo Biiwaabikoong Zhoonyaa

Owi CRTC agii zhisidoon owi miziwekamig inaabidag gajitowin, owi ayaawong awii zhitowaad zongising Epiichibidemigag Dibaabijigewin Waasamo Asabi Biiwaabik inaabidag gnigen gwa 50 megabits per second (Mbps) Gikinwaajibiigan minwaa10 Mbps Mazinaakozigen epiich bidemigag awii misendamowaad kina wiigwaaman maampii Gaanada. Miinwaa age digosin zhichigaadeg oshkiwii bemwijigaademigag giigido biiwaabikoons gaawii dowendaagozinag waasamo-asabi mazinaa-igan dikobijigan misendamowaad kina wiigwaaman minwaa zhiwe gichi miikanan. Awii naadmaageng nakweshkigaadeg owi gajitowin, owi CRTC waasamo biiwaabikoong bamibideg gikendamowin inaabidag maagwewaad awii miigwewaad zhoonyan owi Epiichibidemigag Dibaabijigewin Waasamo Biiwaabikoong Zhoonyaa.

Nendowendamajig adaa gagwedwewog zhoonyaa awii zhitowaad maage nanaawitowaad naabijikaaziwinan zhiwe zaagiji odena maage bagwadkamig ayaawong. Newen naabijikaaziwinan adaa aawinon: maajiijigaadeg naabijikaaziwinan odi odenwining, misendamang naabijikaaziwinan age debinamiwaad bebezhig wiigwaaman, bemwijigaademigag giigido biiwaabikoons gaawii dowendaagosinag waasamo-asabi mazinaa-igan dikobijigan misendamowaad kina wiigwaaman minwaa shiwe gichi miikanan maage naabijikaaziwinan maagwemigag misenjigewin owi mazinaatesijige-onaagan Maziwe kiing mazinaaksiganing wiindamaagewin zhiwe mazinaatesijige-onaagan epenimowaad odenwinan. Owi CRTC dabegendaanan anookiiwinan nikaaziwaad e’waawiinjigaadeg miigsewin miinwaa dibaabijiewin dibaganan awii giizhendamang wegwen anookiwinan age wenaamjigaadegiba miinwaa gnimaa age miinigaazad zhoonyaa.

Enaakinigaadeg aanjichigewinan miinwaa gagwedwewinan

Owi CRTC naanaagidowendaan awii zhitowaad niibnaa aanjichigewinan owi zhichigewin enkaaziwaad awii dabegendamowaad miinwaa wenaamdamwaad anookiiwinan. Owi moshkin wiindamaagewin owi gagwejimigewin digosinon woshme niibna zhibiiganan miinwaa mayaa gagwedwewinan newen bebezhig ninda gnimaa aanjichigewinan:

Owi CRTC daapinaan gdo inendamowinan owi wegwen gwa inaakinigaadeg aanjichigewinan. Adash wiigwa, owi CRTC memdage ado minendaan awii noondwaad Giizhaa Agaa Yaajig naabajikaaziwin maagwejig miinwaa Giizhaa Agaa Yaajig Odenwinan owi zhichigaadeg zhoonyaa awaa zhaamigag newen anookiiwinan age bamitamowindwaa Giizhaa Agaa Yaajig odenwinan miinwaa nanaawitoong wiidokaaziwin biitwi gegwedwejig miinwaa odenwinan.

Owi CRTC adaa bashigendaan gdo inendamowin newen gagwedwewinan maampii niisawiing etemigag, e’nowendaagwog owi inaaknigaadeg zhoonyaa awaa zhaamigag newen anookiiwinan age bamitamowindwaa Giizhaa Agaa Yaajig odenwinan.

G1. Wenesh age miigsed awii gagwedwed zhoonyaa onji maanda awaa zhaamigag?

  1. Adaa miigweng zhoonyaa miigwemigad bezhigwong naanaagodowendamowin gewe odenaang etemigag maage Giizhaa Agaa Yaajig debendamajig naabajikaaziwin maagwejig maage adaa miigweng zhoonyaa goweta gewe odenaang etemigag maage Giizhaa Agaa Yaajig debendamajig naabajikaaziwin maagwejig?
  2. Giishpin gegeti, aaniish Giizhaa Agaa Yaajig debendamajig naabajikaaziwin maagwejig agezhi nisidwinigaaziwaad?

G2. Aaniish owi CRTC waawiinaawaad newen Giizhaa Agaa Yaajig odenwinan miigsewaad maanda awaa zhaamigag?

  1. Memdage gwa, aaniish gewe Giizhaa Agaa Yaajig odenwinan gaawii etesinag zhiwe Giizhaa Agaa Yaajig shkoniganing maage dazhiikewin akiin ezhi nisidiwinigaadeg?

G3. Owi nendowendaagwog nikaaziwin awii debegenjigaadeg bkaan Epiichibidemigag Dibaabijigewin Waasamo Biiwaabikoong Zhoonyaa gagwedwewinan miigsemigad maanda zhooonyaa awaa zhaamigag?

  1. Aanin nendowendaagwog nikaaziwin adaa bimigaademigad, aankesijigaademigad, maage aanjichigaadeg woshme weweni waabmdoweng owi nendowendaagwog awii bamitamowindwaa Giizhaa Agaa Yaajig odenwinan?
  2. Giishpin aanin nendowendaagwog nikaaziwin adaa bimigaademigad, aankesijigaademigad, maage aanjichigaadeg, waawiindan wegwen newen ayaawong miinwaa enji yaawong owi aanjichigaadeg.

G4. Baashkijiwiing owi bamitaagewin owi woshme nishing waasamo biiwaabikoong bamibideg gikendamowin naabjikaaziwinan, wegnesh dnowaa newen ondaadiziwin miinwaa mina yaawin bamitaagewinan newen anookiiwinan age miigwemigag zhiwe Giizhaa Agaa Yaajig odenwinan?

  1. Aaniish nikiiyaa ninda bamitaagewinan age azhi dibizhigaademigag apii dibegandamowaad anookiiwinan?

G5. Adaa aawon ana mayaa minik zhoonyaa zhisijigaadeg maanda zhoonyaa awaa zhaamigag?

  1. Aaniish nikiiyaa zhoonyaa age aanjisijigaadeg giishpin owi minik zhoonyaa age gagwedweng newen mayaa anookiiwinan woshme niibna maage bangii owi agaa zhisijigaadeg minik zhoonyaa?

G6. Aaniish nikiiyaa owi CRTC zhiibiniketwaa-aad Giizhaa Agaa Yaajig odenwinan miinwaa naabajikaaziwin maagwejig awii gagwekwenjigaadeg gikendamowaad maanda zhoonyaa temigag?

Gegwedwejig dowendaagoziwog awii wiidokwaawaad newen odenwinan gnimaa age mdookidaagaaziwaad maanda inaakinigaadeg anookiiwin. Adaa zhiibiniketwaa-aan newen odenwinan, miigwewog gikendamowin owi anookiiwin miiwaa bagidinigaaziwaad odenwinan awii nakwetamowaad. Maada memdage gichi piitendoogwog newen Giizhaa Agaa Yaajig odenwinan zhiwe Anishinaabe maage gichi waawiindamaagewin dibiniweziwinan gnimaa adaa basikaagemigadoon.  Owi CRTC age adaa minwendaanan gdo inendamowinan newen enitemigag gagwedwewinan e’nowendaagwog wiidokaaziwin biitwi gegwedwejig miinwaa wegwen gwa e’madookidaagaaziwaad odenwinan:

G7. Wegnesh dnowaa wiidokaaziwin biitwi gegwedwejig miinwaa wegwen gwa e’madookidaagaaziwaad odenwin gewe gegwedwejig nendowendaagoziwaad awii waabmdowewaad?

  1. Adaa dowendaagoziwog gegwedwejig nikaazinaa-aa owi gikendamowin etemigag zhiwe Giizhaa Agaa Yaajig miinwaa Gichi Waawiindamaagewin Dibiniweziwinan Gikendamowin Zhichigewin maage bkaan ngoji awii waawiinaawaad miinwaa ginonaawaad gnimaa age madookidaagaadeg Giizhaa Agaa Yaajig odena?

G8. Aaniish nikiiyaa gegwedwejig agezhi waabmdowewaad aasgaabiwitaagewin onji owi madookidaagaazad Giizhaa Agaa Yaajig odenwin?

G9. Aaniish nikiiyaa owi CRTC agezhi dibizhimowaad owi wiidokaaziwin gewe Giizhaa Agaa Yaajig odenwinan apii debegendamowaad gagwedwewinan?

Agezhi wiidokaaziyin

Gdo ayaan apiinish 21 Miin-giizis 2023 awii miigwewin gdo inendamowinan owi nikiiyaa awii nanaawichigaadeg owi Epiichibidemigag Dibaabijigewin Waasamo Biiwaabikoong Zhoonyaa.

Gda niindaawenan gdo inendamowinan owi:

Aaniish ezhi gagwedwewin woshme gikendamowin owi agezhi wiijii-eyin maanda nankiiwin

Gdaa debinami owi waasamo biiwaabkoons zhibiigan odi FLB-BBF@crtc.gc.ca maage abi giigidawin odi 1-877-249-2782.