Ta pîk’skwâtamin oyasowêwina – Broadband Fund ta kitâpahcikâtîk

21 Paskopîsim 2023 kiytayân ta kakwî sâkôcimâyîkwâw L’kovrremâ ayowâk Sôniyâwa ta pakitiniht ôta ôma Broadband Fund.

Mâmawi kâkitâpahcikâtîk

Ôhi kâ masinahikâtîki, kahkiyaw mâmawi astâwak ôta Notice of Consultation kahkiyaw kîkwaya kâ pakam’skâkotwâw Intowînowak ôta kitaskînahk, mîna masinahikâtêwa nanâtohk itowa pîk’skwêwina ahci. Nêhiyawêwin, Inuktitut, Ojibwe, Denesuline, Montagnais (Innu), Mi’kmaq êkwa Michif, Akayâsîmowin mîna Mistikôsîmowin.

Tânihk mâka, kîkwêy kici ôma

Ôkik (CRTC) isihkâsowak, paminamwak ôma piyakwan mîskanâs anima kâ pimohtatâtwâw mâmahtâwâpacihcikan êkwa nanâtohk itowa âpacihcikan’sa ta atoskîpêyiki. Wiyawâw tipiyaw î oyasowâtahkwâw ôhi kitaskînahk êkwa sôniyâw î paminâtwâw, ôma l’papî Broadbacnd Fund î âpacihtâcik. Êkwa ôkik CRTC, î nohtî kiskihtahkwâw tân’sîsi ayowâk takî miyo paminâtwâw ôhi sôniyâwa

Ôma Broadband Fund

CRTC ôkik îwî osihtâtwâw oyasowêwin ta pamina tânimêyikohk ta sohkîkotîk ôma mîskanâs kâ pimohtatât mâmahtâwâpacihcikan, êkwa ômêyikohk î itasowîtwâw kahkiyaw lî mêyzöň (wâskahikana) ôta Canada, niyânomitanaw anihi megabits ta pimakotêw êkwa mitâtaht megabits mâna kâ pâpitamin kîkwaya. Ôma mâna mâmahtâwâpacihcikan kâ âpacihtât ta masinahikîpita kîkwaya, ayowâk ta sohkîkotêw dâň lî mêyzöň, mîna ta atoskîmaka miskakâmî mîskanawa anihi kwayes kâpacihtâya. Ôkik CRTC î n’dawîmâtwâw kahkiyaw anikik kâ atâwâkîtwâw mîna kâ sôniyahkîtwâw mâmahtâwâpacihcikan ohci,ta pakitinâtwâw sôniyâwa ôta ôma Broadband Fund.

Anikik kâ pimohtatâcik ôhi mâmahtâwâpacihcikana, takî natotamâwak sôniyâwa tâpacihâcik, ta takahki osihtâcik mîskanawa êkota kâ pimakotîk ôma. Networks isihkâtamwak êkwa nanâtohk itowa astêwa: otînahk itihki kâ pimakotîkwâw, kotaka dâň la mêyzöň /wâskahikanihk, kâ pimakotîk otînahk ahpô miskakâmî mîskanahk, ahpô cî anihi ocînâsa ispimihk ana piyîsîs kâwâskâkocihk, êkota mâna kâ pâpitahkwâw mâmahtâwâpacihcikanihk Ôkik CRTC kitâpahtamwak mâna anima kîkwêy kâ nidawihtamin/kâ âsotamâkiyin êkwa lî papî âpacihtâwak ta nawasônâtwâw ôna sôniyâw ta miyiht

Ta kitâpahcikâtîkwâw mîskotasinahikêwina êkwa kwîcihkîmôwina

CRTC ôkik mîkwâc mâm’tonihtamwak tân’si kâ isowîpinkîtwâw, êkwa wî mîskotasinahamwak anima tân’sîsi kâ nawasônahkwâw sôniyâw kâ mîkicik Ôma l’papî Notice of Consultation isihkâtêw êkwa êkota masinahikâtêwa ayowâkîs kîkwêy anihi kâ wî mîskotasinahikâtîki:

Ôkik CRTC wihkohtamwak kitâcimôwina tân’si î ithtamin anihi kâ wî mîskotastâcik Mâka, CRTC wî pakitinêwak sôniyâwa, êkwa î nohtî pihtawâcik anikik kâ pîtohtatâtwâw ôma Intowînînahk, mîna wîstawâw Intowînwak kâ pimohtatâcik ôma mâmahtâwâpacihcikan atoskêwin, ta wihtahkwâw tânsîsi ta mâmawi atoskâtahkwâw ôhi.

CRTC ôkik, î nohtî kiskihtahkwâw tânsi î itihtamin ôhi capasis kwîcihkîmôwina, anikik kâ wî pimohtatâcik mâmahtâwâpacicikan Intowîwinihk mîna sôniyâw kâ pakitiniht

Kakwîcihkîmowin piyak. Ôna takî kahcitinât sôniyâwa ôta ôma sôniyâw sîpîsisihk ohci?

  1. Ana sôniyâw kâ wî pakitiniht, ohcitaw cî Intowînowak nîkân takî mâmtonîmihcik ahpô anikik kâ pimohtatâcik mâmahtâwâpacihcikana êkwâci ahpô sôniyâw takî pakitiniht kat’skaw Intowînowak kici
  2. Kîspin êkosi, tân’sîsi Intowînowak kâ pimohtatâcik, takî isi nistawîmihcik

Kakwîcihkîmowin nîso. Tânsîsi mâka CRTC ta kiskihtamwak ôna itaksô ôta ôma sôniyâw kâ pakitiniht?

  1. Mîna tânsîsi ta isi nistawihcikâtîki anihi intôwihtâwina ikâ oskîcôwaskî kâ astîki?

Kakwîcihkîmowin nisto. Kotaka anihi oyasowêwinsa kâpacihtâcik miyösinwa cî iyakoni kâ mîkitwâw mâna sôniyâw ôta ohci Broadband Fund?

  1. Takî mîskotastahk cî oyasowêwinsa ahpô ta mîskotascikâtîki kîkwêy kâ kwîtamâcik Intowîninahk?
  2. Kîspin oyasowêwinsa iyîkatînamwak, otinikâtêwa, ahpô mîskotasinahikâtêwa, ta wihcikâtîk tânihki kâ wî mîskotascikâtîki.

Kakwîcihkîmowin nêwo. Ayowâk otâk’panihowin î miyösik, cikâstîpêyihcikêwinihk kîkwêy itowa atoskêwina mîna pimâtsôwinihk takî âpatanwa ta miyo âpacihikotwâw Intowînînahkk

  1. Tânsîsi mâka ta isi tipahikâtîki anihi kâ otâpanihoyin

Kakwîcihkîmowin niyânan. Poko cî pahkân sôniyâw tâhiht katskaw tâpacihiht ôta?

  1. Sôniyâw cî ohpimî takî ahiht kîspin ayowâkipayô ahpô cî nohtîpayô, êkwa tântî êkwâna sôniyâw takî ahiht?

Kakwîcihkîmowin nikotwâsik. Tânsîsi mâka CRTC ta isi kahcitinêwak ahpô ta kiskihtamôhâcik ay’sînowa awa sôniyâ î ihtakot tâpacihiht.

Anikik kâ mîkawitwâw sôniyâwa, poko ta wîtatoskîmâcik aniki kâ wî pakamskâkocik nântaw isi ôhi kâ wiyastâcik Takî pîkskwâtâcik ay’sînowa, ta wihtamowâcik kîkwêy kâ wî atoskâtahkwâw, êkwa ta natohtawâwâw Ôma poko kihci ta miyösin Intowînowak kîspin pakam’skâkwak, ohcitaw poko ta wihtamahcik wâwîs anikik kâ oskîcowînihk kâ wîkicik.  CRTC ôkik nohtî kiskihtahkwâw tânsi î itihtamin anima kâ wîci atoskîmâcik anikik sôniyâwa kâ nidawîmâcik mîna anihi otînawa – ôhi ta mâm’tonihtama:

Kakwîcihkîmowin tîpakohp. Tân’si mâka îwî atoskîmitocik aniki kâ mîkawitwâw sôniyâwa êkwa otînâwa ta wâpahtahowîcik poko ôma.

  1. Ôma cî l’papî ATRIS (Aboriginal and Treaty Rights Information System) takî âpacihtâwak ahpô cî kotak oyasowêwin kâ pîkskwâtâtwâw ay’sînowa.

Kakwîcihkîmowin ayinânîw. Tânsîsi ta isi nôkohtâwak sîtoskâkêwin anikik ohci kâ pakamskâkocik Intowînô otînâwa/ocînâsa

Kakwîcihkîmowin kîkâmitâtaht. Tânsîsi CRTC ta isi tipahamwak tânsîsi îwî mâmawi atoskîcik anikik sôniyâw kâ wî miyihcik êkwa Intowînô otînâwa kâ kitâpahtahkwâw mâna ôhi lî papî

Tân’sîsi kakî wîcihowân

21 Paskopîsim 2023 kitayân ta wihtamin tânsîsi takî isowîpinkîtwâw ahpô tân’sîsi ta paminahkwâw ôma Broadband Fund

Omisîsi kakî pîk’skwâtîn ahpô ta kakîskimoyin

Kîspin ayowâk kinohtî kiskihtîn ahpô cî kinohtî kwîcihkîmon,

Mâmahtâwâpacihcikanihk kakî itsahîn email ôta FLB-BBF@crtc.gc.ca ahpô cî kakî fônahikân ôta 1-877-249-2782.