kiwīsāmikawināwāw kapīkiskwiyik – Broadband sōniyāwi-masinahikan iwī-kinawāpācikātīk

21 paskowipīsim 2023 iskwānīk kīsikāw kawītaman tānisi kā-isi-miskotascikātīk ōma Broadband-sōniyāwi-masinahikan.

kā-māmawowastīk

kā-māmowastīk-masinahikan itastīw īsi kā-isi-pakamiskākocik iyinitaw-nīhiyāw-itāwina, kakī-ayamīcikātīw ōki pīkiskwēwina: nīhiyawīwin, ayiskīmīwimowin, anishinabemowin, ocīpowānīmowin, montāgnais (Innumowin), Mi’kmaq-pīkiskwīwin ēkwa āpihtawikosisānīmowin, akayāsīmowin ēkwa wēmistikōsimowin.

tānīki kā-wīsāmikawiyik

ōma Canadian Radio-Television ēkwa Telecommunications Commission (CRTC) sītoskawīwak iyiniwa kakācitinākwāw māmātāwi-āpacīcikan ēkwa mēna iyinitaw-pīkiskwācikanisa kā-apacītāniwaki kēwētinohk ēkwa mēna īta kīkā iyiniwak kā-mīcīticik, kāwīkicik. ōki CRTC kinōtī-pītākowāwak īsi kākī-miyo-astācik ōki iyinitaw-āpacīcikana.

kēkāy māka ōma Broadband sōniyawi-masinahikanis

ōki CRTC o-nīkāni-masinahikaniwāwa itastīw, kākiyaw itāwina kakācitinākwāw tipiyaw niyanānomitanaw ahkīcāsonsa ōki megabits per second (Mbps) kasipowīpayiki ēkwa mēna mitahtāt Mbps kapītikwīpahikātīki kahkiyaw wāskahikana ministik kānata. Kākiyaw mēna mamātāwi-āpacīcikanisa ka-kwayaskastānowinwa īta mīskanāwa kā-astīki. Kakaskītācik ōma nīkāni-masinahikanis, CRTC nitawimīwak kākiyaw oki iyinataw-atāwikamikwa-atoskīwina (telecommunications service providers) kiyāpic sōniyāwa kapakitinācik.

aniki iyinitaw-otatoskīwak kā-nōtīkiskīyītākwāw īsi kapasikonākwāw ōma iyinitaw-mamātāwi-āpacīcikan kīwētinohk mēna īta kīkā-kāmīcīticik iyiniwak kā-wīkicik. ōki māmawi-astāwina: kakī-tapisahikātīwa itāwina, kakī-tapisahkātīwa wāskahikana, iyinataw-pēkiskwācikana ka-tapisahikātīki īta mēskanāwa kā-itakwāki, akāci aniki itāwina poko kā-apacītācik aniki iyinitaw-pēkiskwācikana ispimīk oci kā-ici-wīcīmakāki (satellite-dependent communities). ōki CRTC ka-wayasowātamwak tānitowa atoskēwina kāwī-nawasōnikātīki iyinitaw akītāson-masinahikanisa āpacītānowinwa, aniki sōniyāwa kāwī-kācitinācik.

kēkwāya kanōtī-miskotastāniwak ēkwa mēna kakwīcīkīmowina

mēkwāc mamitonīyītamwak CRTC īsi kā-isi-nawasōnikātīki nitotamākīwina ēkwa mēna kā-isi-tipāskōcikātīki. anima kīci-atoskīwi-masinahikan kā-kāwīsāmīcik kākiyaw masinahikātīw kēkwāy kāwī-miskotastāniwik:

CRTC kiwīsāmikowāwak kapīkiskwātamīk īsi kanōtī-isi-wāpātamīk ōma kā-masinahikātīk. māka mēna CRTC nōtī-pītawīwak iyinitaw-nēhiyaw otatoskīwak ēkwa mēna nēhiyawa īsi sōniyāw kāwī-isi-piskītayīt atoskēwin kici nēhiyawak kāwī-isi-wīcihicik ēkwa mēna īsi kakī-miyo-wītatoskīmitocik otatoskīwak ēkwa ayisīniwak.
CRTC nōtī-kiskīyītamwak tānsi ōki kā-itīyītamīk kakwīcīkīmōwina capasis, iyako ōki nēhiywak kāwī-pakamiskākocik ōma oci atoskēwin:  
pēyak. awina kakī-nitotamāt awa sōniyāwa.

  1. ispihk sōniyaw pakitinīci, kakī-mosci mamitonīyimīcik nah aniki otatoskīwak kisowāk ikota kāwīkicik akācī nēhiyaw otatoskīwak kātipīyītākwāw akācī pokwicistaw poko sōniyāw kamīyīcik aniki otatoskīwak kisowāk ikota kāwīkicik akācī nēhiyaw otatoskīwak kātipīyītākwāw otatoskīwinowāwa.
  2. kīspin mānimāka, kakī-wīyīcik nah nēhiyaw-otatoskīwak, kakiskīyimīcik.

neso. tānsi CRTC kakī-isi-nawasōnikīcik ispihk nēhiyāwak nawasōnītwāki kamīyīcik ōma iyinitaw-wīcihowīwin.

  1. tānsi māka iyinitaw nēhiyaw-itāwina kakī-isi-nawasōnikātīki kīspin namwāc iskonikanīk kānistawinikātīki akācī kīspin namwāc nistawinikātīwa iyinitaw-itāwināk ītawkwāki

nisto. īsi kā-isi-nawasōnikāniwak kotaka Broadband sōniyāw-masinahikanis atoskīwina, iyako cī pēyakwan kakī-āpacītāniwanwa kapakitinīt awa sōniyāw.

  1. ahtīt nah kakī-wīkatīnikātīk nawasōnikīwin-wayasowīwinisa akācī kakī-kīkastāniwak īsi kā-isi-nawasōnikātīki atoskēwina nawac ka-miyo-wītatoskīmīcik nēhiyānāk.
  2. kīspin ātiht kakī-wīkatīnikātīki nawasōnikīwin-wayasōwīwinisa, tāni iyakowani ēkwa tanīki kamiskotastāniwaki.

nēwo. awasimīs ōma telecommunication-wīcihowīwin-atoskīwin, tānitowa wīcihowīwina kiwāpātīn kakī-isi-wīcihicik ayisīniwak nēhiyānāk.

  1. tānisi kakī-isi-wayasowācikātīki ōki wīchowīwina ispihk nawasōnikātīki ōki iyinitaw-atoskīwina

niyānan. tānikohk sōniyāw kakī-piskītayīt ōma kici sōniyāw kā-wī-pakitinīt

  1. tānsi sōniyāw kakī-isi-pitosi-piskītayīt, akācī tānitī oci kakī-otinīt kīspin nōtaw nitotamātwāki iyinitaw-otatoskīwak akācī osām mistahi nitotamātwāki iyinitaw-otatoskīwak.

nikotwāsik. tānsi CRTC kakī-isi-wītamawācik nēhiyawa iyinitaw-sōniyāw īyapit, nēhiyawak kakī-kācitinācik ēkwa mēna aniki iyinitaw-otatoskīwak, kakiskīyītākwāw sōniyāw ītakot.

aniki iyinitaw-otatoskīwak kānōtī-atoskīkātākwāw ōma atoskīwin poko kamiyo-wītatoskīmācik aniki iyiniwa kāwi-pakamiskākocik ōma atoskīwin. kakī-pīkiskwātācik aniki iyiniwa, itāwina, kawītamawācik īsi kā-wī-ati-isatoskāniwak, iyiniwak kapakitinīcik kākakwīcīkīmocik kispin nōti-kiskīyītamwak kēkway. pokwicistaw nēhiyawak kawītapimīcik osām iyinitaw-nēhiyaw asowatamākīwina akācī tipāmāhatowina kākī-pisci-tākoskācikātīwa. CRTC kinōtī-pītākowāwak tānsi kā-itīyītamīk ōki kakwīcīkīmowina:

tēhpakōp. tānsi kakī-isi-nōkōtācik ōki iyinitaw-otatoskīwak kānōtī-wītatoskīmācik iyinitaw-nēhiyawa kāpakamiskākocik ōma iyinitaw-atoskīwin.

  1. ōki iyinitaw-otatoskīwak, kakī-āpacītācik nah iyinitaw-nēhiyaw-asowatamākīwin wītamākīwin-masinahikanis (Aboriginal and Treaty Rights Information System) akācī kotak masinahikanis kakiskīyītākwāw tāni iyakowani iyinitaw-nēhiyawak kakī-wītapimācik, akācī tipiyaw kakiskīyītākwāw aniki kā-pakamiskākocik ōma atoskīwin.

ayinānīw. aniki iyinitaw-otatoskīwak kānōtī-atoskīkātākwāw ōma atoskīwin tānsi isi kakī-isi-nokōtācik ispihk kāsītoskākocik nēhiyawak.

Kīkāmitahtāt. tānsi isi CRTC kakī-isi-tipāyiskōtācik īsi nēhiyānāk kā-isi-wītatoskīmīcik ispihk kinawāpātwāki nawasōnikan-wayasowīwinisa.

tānsi kakī-wītatoskīmiyāk

ōma iskohk kīskāw kitayān 21 paskowipīsim 2023 ka-wītamawiyāk īsi kakī-miyo-kwayaskonamāk ōma Broadband sōniyāw wayasowīwinis.

kīspin kiyāpic kinōtikiskīyītīn akācī kinōtī-nawasōnikawin ōma māmawi-acoskīwinis

kakī-pīmasinahikān ōta FLB-BBF@crtc.gc.ca akācī kakī-pī-siwipicikān ōta 1-877-249-2782.