Kitayamâkaninâna âpacihcikana pimohtacikêwin pîhci Wâhyaw Kîwêtinohk

6 Pimihâwi-pîsim 2022 êwako kîsikâw iskwêyanihk ta-itisahamin kitihkimiwêwin ohci tânisi isi ta-kwayaskastahk pamîstakêwin pîhci Wâhyaw Kîwêtinohk.

Kiskinwahikêwin

Kiskinwahikêwin isi Wîhtamakêwin ohci Mâmiskôcikâtêwin êwako ihtaton itahto ôhi pîkiskwêwina ka-pimitisahikâtêkihk: Nêhiyawêwin, Chipewyan, Inuktitut, êkwa Inuinnaqtun.

Itâpatisiwin ohci ôma mâmiskôcikâtêwin

Ôki Kânata otasihkêwin Kitohcikan kâ-natohtamihk-cikâstêpayihcikan êkwa Kitayamâkaninâna âpacihcikana pimohtacikêwin Mâmawohkamâkêwak (CRTC) kinôhtê pêhtakwak kiko kîkway waskawîwina ta-kî-âpacihtât ta-kwayaskastahk kitayamâkaninâna âpacihcikana pimohtacikêwin pamîstakêwina pîhci mâmawâyâwinihk itê Wâhyaw Kîwêtinohk.

Ôki CRTC wîhkomawak kitihkimiwêwina kiki Kitayamâkaninâna âpacihcikan pimohtatawin êkwa sêwêpicikan pamîstakêwina pîhci Nunavut, Pahkisi-Kîwêtinohk, Yukon, 17 mâmawâyâwinihk pîhci kîwêtinohk Awasâpisk,FOOTNOTE 1 êkwa pîhci Fort Fitzgerald, Alberta.

Kîkway ka-kî-pêhtamahk pîhci Pêyak Tahtahkwâw

Pêyak Tahtahkwâw ohci mêkwâc itasiwêwin itâpahtamowin ta-osihtahk nisitohtamowin ohci âyimihowina pîhci Wâhyaw Kîwêtinohk êkwânima âyimihowin Kitayamâkaninâna âpacihcikan pimohtatawin êkwa sêwêpicikan pamîstakêwina. Ayiwâkês nîswâw mitâtahtomitanaw niyânanomitanaw mâmawohkamâkêwak, ayisiyiniwak êkwa kitayamâkaninâna âpacihcikana pimohtacikêwin pamîstakêwin pimohtatamâkêwak kî-kitihkimiwêwak ohci kiko âyimihowina ôki CRTC ta-kî-nîkânêyihahk ta-nâkatohkâtcikatêk kwêtamawina ohci ayisiyiniwak pîhci Wâhyaw Kîwêtinohk.

Pîhci Pêyak Tahtahkwâw, ôki CRTC pêhtamwak êkwânima:

Ôki CRTC nanâskomêw kahkiyaw ka-wîcihiwêcik pîhci Pêyak Tahtahkwâw. Kikitihkimiwêwina ta-âhkami kiskêyihtamohiwêw isi niatoskêwininân mêkwâc ispîhk Nîso Tahtahkwâw. Ta-kiskêyihtamin ayiwâk ohci kîkway ka-kî-pêhtamahk, wâpahta Kîkway ka-Kî-pêhtamahk pîhci Pêyak Tahtahkwâw pahki capasîs.

Tânisi isi ta-wîcihiwêwêyin pîhci Pêyak Tahtahkwâw

Kiayân isko 6 Pimihâwi-pîsim 2022 ta-itisahamin kikitihkimiwêwina ohci tânisi isi ta- kwayaskastahk kitayamâkaninâna âpacihcikana pimohtacikêwin pamîstakêwina pîhci Wâhyaw Kîwêtinohk.

Ôki CRTC kinôhtê pêhtakwak kiko kîkway maskawêyihtamowina ta-nawaci nakiskamahk kwêtamawinahk ohci mâmawâyâwinihk pîhci Wâhyaw Kîwêtinohk.

Kiko kîkway waskawîwina ta-kî-âpacihtât CRTC ta-osihtahk Kitayamâkaninâna âpacihcikan pimohtatawin êkwa mîkiwâm sêwêpicikan pamîstakêwina:

Ka-kî-itisahahên ka-isi nahiskâmômakahk nakinikêwin isi:

Nawac ta-wêhcasik ta-mâtinamâkêyin ki-itâpisiniwin, ôki CRTC mîna âpacihtawak oskâyi cikâstêpayicikanisihk mâmawohkamakêwin têhtahokanihk. Kiayân isko 6 Pimihâwi-pîsim 2022 ta-mâtinamâkêyin ki-itâpisiniwin sâpô ôma mâmawohkamakêwin têhtahokanihk.

Ôki CRTC mîna miciminamwak tipiyaw mâmawapiwin. Tipiyaw mâmawapiwin êwako ita ayisiyiniwak ta-kî-pîkiskwatahkik opîtosêyihtamowina ohci pîkiskwâtamowina ka-wîhtamakêhk pîhci wîhtamakêwin ohci mâmiskôcikâtêwin. Ôki CRTC ta-miciminamwak tipiyawê mâmawapiwin mâcihtâwin ispîhk 17 Ayîki-pîsim 2023 ita Kwanlin Dün Nêhiyawâtisiwin Otôtêmiwi-kamik, 1171 Front Street, Whitehorse, Yukon. Ihkatêyihtakwan mîna mawinêhikêwak ta-wîcihiwêcik pâtos-âyihk.

Kiayân isko 6 Pimihâwi-pîsim 2022 ta-wîhtamowiyahk kîspin ê-nôhtê pîkiskwêyin tipiyaw mâmawapowinihk. Mahti pisiskêyihta êkwâniki piko ka-itisahahkik ka-isi nahiskâmômakahk nakinikêwin isi nakinikêwin masinahikan, isi masinahikan ka-itisahamâtohk, ahpô kayahtê tâpiskôc ta-sipwêtisahamin ka-kî-natotên ta-itohtêyin mîna kiwâpahtahiwêwin ita tipiyaw mâmawapiwin. Kîspin kinatotên ta-itohtêyin, wîhtamôwinân kîspin kinôhtê wîcihiwân:

Tipiyawe pêyakwayahk ta-kî-mêskotastân ohcipayiwin isi tipiyaw maskihkîwikamik towihkana.

Tânisi isi ta-natotamin ayiwâk kiskêyihtamohiwêwin ohci tânisi isi ta-wîcihiwêwêyin pîhci ôma itasiwêwin

Ka-kî-kahcitininân isi masinhikêtâkan ita nord-north@crtc.gc.ca ahpô ta-sêwêpicikêyin ita 1‑877‑249-2782.


Itaho ôhi ka-pimitisahikâtêkihk mâmawâyâwinihk pîhci kîwêtinohk Awasâpisk kikinikâtêwa pîhci ôma kiskinohtahiwêwin: Blueberry, Bob Quinn Lake, Dease Lake, Fort Nelson, Fort Ware (Kwadacha), Good Hope Lake, Iskut, Jade City, Lower Post, Mould Creek, Muncho Lake (Fireside êkwa Liard River), Pink Mountain, Prophet River, Telegraph Creek, Toad River, Upper Halfway, êkwa Wonowon.